Beverages

Drinks

Soda - Orange, Sprite, Ginger Ale, Diet & Regular Coke (Free Refills)..................................................$2.75
Lemonade...............................................................................................................................................$2.75
Unsweetened/Sweetened Iced Tea - Trà Đá...........................................................................................$2.75

Young Coconut Juice - Nước Dừa Tươi.................................................................................................$3.85

Soybean Milk - Sữa Dậu Nành...............................................................................................................$2.50

Thai Iced Tea - Trà Sữa Thái..................................................................................................................$4.50

Vietnamese Iced Coffee - Cà Phê Sữa Đá.............................................................................................$4.50

Hot Green Tea - Trà Xanh Nóng.............................................................................................................$1.75

 

Bubble Tea - Sinh Tố Trân Châu

Smoothies with Tapioca Pearls...............................................................................................................$4.50

Taro - Khoai Môn

Avacado - Bơ (+$0.50)

Coconut - Dừa

Mango - Xoài

Pina Colada

Honey Dew

bubbletea.png